نسخه موبایل خبرگزاری آریا
به نسخه موبایل خبرگزاری آریا خوش آمدید.
--| مشاهده سایت اصلی خبرگزاری آریا |--
نسخه موبایل خبرگزاری آریا نسخه موبایل خبرگزاری آریا
ارزش تراکنش‌های شاپرکی افزایش یافت
ارزش تراکنش‌های شاپرکی افزایش یافت
خبرگزاری آریا - ارزش تراکنش‌های شاپرکی در خرداد 1400 به میزان 14.92 درصد از کل نقدینگی بوده که این شاخص نسبت به اردیبهشت 1400، افزایش 1.58 درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، بررسی روند ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی از جمله شاخص های مهمی است که در نتیجه آن می توان تغییر رفتار افراد جامعه در تمایل به پرداخت الکترونیکی را در طول زمان مشاهده کرد.
نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی
این شاخص نشان می دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی، درصدی از نقدینگی که به صورت الکترونیکی پرداخت شده، محاسبه می شود. جدول زیر اطلاعات این شاخص را نشان می دهد.
شایان توجه است در محاسبه این شاخص از اطلاعات موجود (تا خرداد 1400) استفاده شده است.

در خرداد 1400 ارزش تراکنش های شاپرک 14.92 درصد از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت به ماه اردیبهشت 1400، افزایش 1.58 درصدی داشته است.
از سوی دیگر، بررسی ها نشان می دهد در خرداد امسال، ارزش تراکنش های شاپرک افزایش 15.12 درصدی داشته که در قیاس با رشد 2.91 درصدی نقدینگی نسبت به ماه گذشته، افزایش شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه اردیبهشت 1400 را در پی داشته است.
در زمان تهیه گزارش حاضر، آمار میزان نقدینگی تا خرداد 1400 منتشر شده است، لذا نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به تفکیک هر سال در دوره زمانی سال 1392 لغایت خرداد 1400 در شکل زیر ترسیم شده است که بیانگر روند رو به رشد و نوسانی این شاخص در مدت مورد بررسی است.

-->
6 مهر 1400 - 12:03:04 ب.ظ
AryaNews.com ©